ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4) for Spring and Fall entries 2022-2023 ประเทศญี่ปุ่น (ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2565)

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564/2565 Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4) for Spring and Fall 2022-2023 เพื่อศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ Oita University กำหนด และโปรดศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ
ก่อนสมัคร

 ระยะเวลาการรับสมัคร แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.      Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2565)   กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
2.      Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2565)   กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565

 **ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศ ภายในวันที่กำหนด**

เอกสารดาวน์โหลด
>>1. IGLOBE (English)<<
>>2. IGLOBE (N4)<<