ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. : โครงการ Inalco's 2022/2023 International Student Exchange Program ณ ประเทศฝรั่งเศส

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Institut nationaldes langues et civilisations orientales ประเทศฝรั่งเศส
ให้เสนอชื่อนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inalco's 2022/2023 International Student Exchange Program ซึ่งกำหนดเข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2565 และ
เดือนมกราคม 2566 ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. มีผลวัดระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อยในระดับ B1 สำหรับ Language and Civilisation courses
3. มีผลวัดระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อยในระดับ C1 สำหรับ Professional Track course courses
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับดี

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสาร หลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กําหนด ดังนี้                                                                                                     
        1. เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเดือนตุลาคม  2565   ส่งใบสมัคร ภายวันที่ 25 มีนาคม 2565
        
2. เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2566   ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรภายใน 42090

>>เอกสารดาวน์โหลด<<