ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University (Fall 2023) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยกำหนดเข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2566
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรม 2 ประเภท ดังนี้

1. E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ general education classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOIEC หรือ IELTS เทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT score of 61 ขึ้นไป
2. J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป เท่านั้น

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

**ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 059 เบอร์โทรภายใน 42090

>>เอกสารประกอบการสมัคร<<คลิ้ก