ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 ภาคฤดูใบไม้ผลิ (Spring 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. Special Auditing Students  – เปิดรับทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ (must have the purpose of auditing specific subjects) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

2. Special Research Students - เปิดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น เพื่อไปทำงานวิจัยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Mie University (must have the purpose of doing research at Mie University) และควรมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.mie-u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/types-procedures/exchange/special-student.html   และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด Mie University ต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัตรดังนี้

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นอยู่กับประเภทของการแลกเปลี่ยนที่สมัคร

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หากผู้สมัครไม่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพียงพอ จะเลือกลงรายวิชาได้อย่างจำกัด

3. ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว นักศึกษาจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาทันที

4. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษา ณ Mie University ได้ ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้

5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน ไปยัง Mie University ต่อไป

** นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สนใจ ให้ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้