ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. โครงการ Summer Program on Japanese Language and Culture

      มหาวิทยาลัยยามากูชิ (Yamaguchi University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Summer Program on Japanese Language and Culture ระหว่างวันที่ 6 - 26 กรกฎาคม 2561 (20 วัน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี

2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

3. จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น โดยผ่านการเรียนตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อน (ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ)

4. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N3 ขึ้นไป หรือ มีผลทดสอบ J-CAT 150 คะแนนขึ้นไป

5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร  

2. ภาพถ่ายติดในใบสมัคร

3. สำเนาหนังสือเดินทาง

4. Home stay Questionnaire

5. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (J-CAT Score report or Certificate of JLPT)

ค่าธรรมเนียม  

Course fee: 66,600 JPY including lesson materials, Fee for Cultural activities, and Field trip

Accommodation fee: 45,000 JPY

Other expenses: 15,000 JPY (including rental fees for bedding set, furniture, and appliances)

เวลาในการสมัคร 
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/jpro/jpro_2018.html

For more information, please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

** นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สนใจ ให้ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้