ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ

รายละเอียดโปรแกรม มี 2 ประเภท

1. E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ general education classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT score of 61 ขึ้นไป

2. J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป  โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป

หมายเหตุ: ผู้สมัครทั้ง 2 ประเภท และเมื่อการไปแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นลงแล้ว ต้องกลับมาเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ

1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2561)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2562)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก: http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/kyouikuprogram/index-file/step-brochure2018.pdf

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย โดยพิจารณาตามเกณฑ์และเอกสารประกอบใบสมัครที่ครบถ้วนที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด

** นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สนใจ ให้ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้