ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา : โครงการ 2020 Southwest University International Summer Program (หมดเขต 20 เม.ย. 2563)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดโครงการ 2020 Southwest University International Summer Program ในหัวข้อ “Exploring Chongqing, Understanding China” ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีนโดยตรง

 
คุณสมบัตินักศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
2. มีสัญชาติไทย
3. มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือจีน ในระดับดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพจิตที่ดี
6. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
7. Personal Statement describing the purpose and benefits of participation in this program
8. สามารถเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 ได้เต็มเวลา
 
ทุนการศึกษา 
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าที่พักและค่าอาหาร ค่าทัศนศึกษาในประเทศ ค่าประกัน ค่าเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
จัดส่งใบสมัคร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมได้ที่ shorturl.at/xJS46 และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://swu.17gz.org/ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งจะพิจารณาโดย SWU และจะแจ้งผลการพิจารณาทุนให้ทราบในลำดับต่อไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวสิรินญา สิทธิมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -202059 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.