ข่าวทุนการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2020 (สมัครภายใน 23 มี.ค. 2563)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Fall 2020 (เริ่มเรียนตุลาคม 2563)

รายละเอียดโปรแกรม มี 2 ประเภท คือ

1. E Course (Program in English) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ general education classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOIEC หรือ IELTS เทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT score of 61 ขึ้นไป ไม่รับจดหมายรับรองความสามารถภาษาอังกฤษจากอาจารย์

2. J Course (Program in Japanese) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป เท่านั้น และไม่รับจดหมายรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์

หมายเหตุ: ผู้สมัครทั้ง 2 ประเภท และเมื่อการไปแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นลงแล้ว ต้องกลับมาเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563  

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก: 
■ Program Brochure
  It can be downloaded from the link below:
  https://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/kyouikuprogram/index-file/step-brochure2018.pdf

■ Application Guideline and Application Package
   >>Click<<

■ Application Procedures
  Online application is available for each nominated student; please access the link below and start the procedure.
  KU will contact the University after checking each applicant's information.
  https://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/app/contact/s3e59367

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย โดยพิจารณาตามเกณฑ์และเอกสารประกอบใบสมัครที่ครบถ้วนที่สุด