ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา : รับสมัครทุนการศึกษาคณะฯ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 14 ส.ค. 2563)

กำหนดปฏิทินการรับสมัครทุนการศึกษา รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนเงินทุนการศึกษา 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (ทุนละ 10,000 บาท)

และทุนกรณีภัยพิบัติ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  • 1) ทุนการศึกษา

รอบที่ 1  ระหว่าง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 (หมดเขต/อนุมัติเงินทุนแล้ว)

หมายเหตุ  นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษา รอบที่ 1 หากไม่ได้รับทุนฯ ยังคงมีสิทธิ์สมัครในรอบที่ 2 ได้

รอบที่ 2  ระหว่าง กรกฎาคม – สิงหาคม 2563   

วัน เดือน ปี

กำหนดการ

หน่วยงาน

 หมายเหตุ

27 ก.ค. - 14 ส.ค. 63

รับสมัครทุน/

ส่งใบสมัคร 

หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ

LINE ID : 0868576256

17 ส.ค. – 21 ส.ค. 63

สัมภาษณ์

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

และ/หรือ สัมภาษณ์แบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ฯ

1 – 4 ก.ย. 63

อนุมัติเงินทุน

 

 

** ส่งเอกสารการรับสมัครทุนได้ที่คุณพรพิมล คะโยธา อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 086-857256

Download ใบสมัครทุน  คลิกที่นี่..  


  • 2) ทุนกรณีภัยพิบัติ  

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (12 พ.ค. – 31 ส.ค.63) หรือยื่นสมัครได้ตลอดปีการศึกษา  

*ทุนกรณีภัยพิบัติ หมายความว่า ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ประกอบด้วยภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย รวมถึงการระบาดของโรค

*หมายเหตุ จำนวนเงินทุนภัยพิบัติ ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเดือดร้อนเป็นรายๆ ไป

Download ใบสมัครทุนกรณีภัยพิบัติ  คลิกที่นี่.. 

** ส่งเอกสารการรับสมัครทุนได้ที่คุณพรพิมล คะโยธา อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 086-857256


อัพเดทข้อมูล 27 พ.ค. 2563