Black Ribbon

ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา : ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 เสนอชื่อสมัครรับทุน หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ทุน(ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 ส.ค. 2560)

 * หมายเหตุ  - นักศึกษาที่สมัครรับทุนขอให้ส่งใบสมัครที่งานบริการการศึกษาคณะฯก่อน
 (ที่คุณพรพิมล คะโยธา) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560