ความเป็นมาและอนาคต

  • ความเป็นมา

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีปรัชญาที่มุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 3 ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินงานตามสมรรถนะหลัก "เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์"  และ อัตลักษณ์  “บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)”

  • ปณิธาน

  ผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นผู้ทรงคุณธรรม  มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ  และริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสถานบันการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ภายในพ.ศ. 2567)"

  • พันธกิจ (Mission)

การจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม

  • ค่านิยมองค์กรณ์ (Value)

S : Social Devotion (อุทิศเพื่อสังคม)

M : Management by Factual Digital (บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

I : Innovation Focus (มุ่งวิจัยและสร้างนวัตกรมมที่ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน)

L : Lifelong Learning (ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ตลอดชีพ)

E : Excellence Service (ให้บริการที่เป็นเลิศ)

  • วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และทำงานเป็นทีม

  • สมรรถนะหลัก

CC1: ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศที่บูรณาการศาสตร์

CC2: นวัตกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • อัตลักษณ์

บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)

  • แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Ethic&Moral) นักศึกษา

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ