ความเป็นมาและอนาคต

  • ความเป็นมา

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีปรัชญาที่มุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 3 ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินงานตามสมรรถนะหลัก "เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์"  และ อัตลักษณ์  “บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)”

  • ปณิธาน

  ผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นผู้ทรงคุณธรรม  มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ  และริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 3 ของอาเซียน"

 To be one of the top three Public Health institutions in ASEAN for both research and education.
  • พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มีความสามารถในการทำงานและโดดเด่นในงานวิจัย
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อนำประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3. การบริการวิชาการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุข
4. ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

  • ค่านิยมองค์กรณ์ (Value)

การทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ

  • วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และทำงานเป็นทีม

  • สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

  • อัตลักษณ์

บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)

  • แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Ethic&Moral) นักศึกษา

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ