ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

wongsa

 
รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
คณบดี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ประวัติและผลงาน

 ..........................................................................................................................................................................

รองคณบดี

           chut2                                                      pannee62
 ผศ.ชัชวาล   กีรติวรสกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
Email  :  chatki@kku.ac.th
 ประวิติและผลงาน

 
 รศ.ดร.วรางคณา   สังสิทธิสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
รศ.ดร.พรรณี   บัญชรหัตถกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 

           jidapa-1

 

     

 

      

 นางสาวจิดาภา   พลางวัน
รก. ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 

 ..........................................................................................................................................................................

ผู้ช่วยคณบดี

            anootnara                         Chananya                          ratthaphol-1
ผศ.ดร.อนุชนรา   ตาลกุล  คัสเธอร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
ผศ.ดร.ชนัญญา   จิระพรกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อาจารย์ ดร.รัฐพล   ไกรกลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

..........................................................................................................................................................................

หัวหน้าสาขาวิชา

            uraiwan

 

           nrat

 

        

รศ.ดร.อุไรวรรณ    อินทร์ม่วง
รก. หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
ผศ.เนาวรัตน์    มณีนิล
รก. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
 รศ.ดร.ชนะพล    ศรีฤาชา
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ


..........................................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx