ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

wongsa

 
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
คณบดี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ประวัติและผลงาน


 ..........................................................................................................................................................................

รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี

           nikom                          Chananya                           nrat
ผศ.นิคม   ถนอมเสียง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Email  :  nikom@kku.ac.th 
 ผศ.ดร.ชนัญญา   จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 Email : chananya@kku.ac.th
ประวิติและผลงาน

 
 ผศ.เนาวรัตน์   มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวิติและผลงาน

           surachai-2

 

          natnapa-1

 

          jidapa-1

 ผศ.ดร.สุรชัย   พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
ผศ.ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

 
 นางสาวจิดาภา   พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           teppamorn        
 นายเทพภมร   คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่
และระบบทางกายภาพ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 ..........................................................................................................................................................................

หัวหน้าสาขาวิชา

         

 

           

 

           ratthaphol-1

รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
รศ.ดร.พงษ์เดช  สารการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
ผศ.ดร.รัฐพล  ไกรกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

..........................................................................................................................................................................