ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

wongsa

 
รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
คณบดี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ประวัติและผลงาน


 ..........................................................................................................................................................................

รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี

                                     Chananya                           nrat
 รศ.ดร.วรางคณา   สังสิทธิสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ผศ.ดร.ชนัญญา   จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 Email : chananya@kku.ac.th
ประวิติและผลงาน

 
 ผศ.เนาวรัตน์   มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวิติและผลงาน

           surachai

 

           jidapa-1

 

         teppamorn

 อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 นางสาวจิดาภา   พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 นายเทพภมร   คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่
และระบบทางกายภาพ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ..........................................................................................................................................................................

หัวหน้าสาขาวิชา

         

 

         nikom

 

         Prachak-1

รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
ผศ.นิคม  ถนอมเสียง
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน
 
 รศ.ดร.ประจักร  บัวผัน
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

..........................................................................................................................................................................