ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร  บัวผัน

1. ประวัติการศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2532

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด นนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2533

3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารการพัฒนา) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2540

4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น  เมื่อ พ.ศ. 2544

5) การศึกษา หรืออบรม หรือวิทยฐานะทางวิชาการอื่น ๆ

-  Cert. Of Analytical thinking on Policy and Planning University of Hawaii at Manoa USA. พ.ศ. 2544

-  Cert of Proficiency from A.U.A. Language Center Khon Kaen University พ.ศ. 2544

-  Cert of Organizational Leadership from Massey University New Zealand พ.ศ.2550

-  Cert of Leadership Development  from Massey University New Zealand พ.ศ.2552

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานวิจัย  เคยตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น  32  เรื่อง ระบุชื่อเรื่อง  วารสารที่ตีพิมพ์ (ฉบับที่ ปีที่ หน้า พ.ศ. ค.ศ.)

1) ความต้องการพัฒนาบุคลากรจังหวัดขอนแก่น วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2541.

2) การพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน, วิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2544.

3) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน P.S.O. 1101 จังหวัดขอนแก่น, วิจัยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2548  

4) ปัจจัยทางการบริหารกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์บริการวิชาการ, 2548

5) การประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

6) บทบาทในการประสานงานของหัวหน้าศูนย์ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น, วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

7) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารขอนแก่นเวชสาร รพ.ขอนแก่น, 2548

8) การกระตุ้น และการป้องกันความขัดแย้งของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น,วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

9) แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น,วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

10) แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น,วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

11) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น,วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2549

12) แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐระดับจังหวัด เขต สาธารณสุขที่ 12,วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน ปีที่ 21 ฉบับพิเศษ, 2550

13) แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น,วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน ปีที่ 21 ฉบับพิเศษ, 2550

14) แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเมืองไทยแข็งแรงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น,วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน ปีที่ 21 ฉบับพิเศษ, 2550

15) การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ, 2549

16) แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดหนองคาย,วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ, 2550

17) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทย PSO. 1101 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดขอนแก่น,วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,  พ.ศ.2549

18)การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา,  พ.ศ.2549

19) การประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, พ.ศ.2549

20) บทบาทในการประสานงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น, วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, พ.ศ.2549

21)การกระตุ้น และการป้องกันความขัดแย้งของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น, วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,  พ.ศ.2549

22) แรงจูงใจ และการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น,วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, พ.ศ.2549

23) การประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการแก้ปัญหาโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2547

24) ปัจจัยทางการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดขอนแก่น, วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ.2548

25) แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์,วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551

26) แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู,วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551

27) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเมืองไทยแข็งแรงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น,วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6,ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2551

28) แรงจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดขอนแก่น, วารสารขอนแก่นเวชสาร ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ 3 เมษายน-พฤษภาคม 2551

29) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10,วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6,ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 กันยายน-ธันวาคม 2551

30) แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอมัญจาคิรี-โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น,วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6,ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2551

31) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดขอนแก่น วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552.

32) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

2.2  ตำรา เคยแต่งหรือเคยร่วมแต่งตำรา 6 เล่ม ระบุชื่อตำราที่สำคัญและปีที่พิมพ์

1) การจัดการสาธารณสุขในชุมชน, 2540.

2) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน P.S.O. 1101 จังหวัดขอนแก่น, 2545.

3) การบริหารโครงการสาธารณสุข, 2548

4) การพัฒนาองค์กรสุขภาพ, 2549

5) หลักการบริหารสาธารณสุข, 2550

6) การบริหารโครงการสุขภาพ, 2551

2.3 บทความทางวิชาการ

1) การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน P.S.O. 1101, วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น2545.

2) การพัฒนาคุณภาพบริการ, วารสารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2546

3) การบริหารโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ, วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ.2547

3. สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

-  พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง เลขานุการภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  พ.ศ. 2548-กันยายน2549  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบริหารสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

................................................................................................................................................................................