หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ที่ก.พ.รับรอง) ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

     3.คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมายเหตุ

     1. กรณีที่เป็นความต้องการของหน่วยงานให้ศึกษาต่อ ให้แนบหนังสือจากผู้บังคับบัญชามาด้วย

     2. หลักสูตร ยังมีระบบการรับเข้าแบบโควตา และกรณีพิเศษ สามารถดูรายละเอียดจาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนรับสมัคร

     แผน ก แบบ ก1 1 (ทำวิจัยอย่างเดียว)  จำนวน 5 คน

     แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชา และวิทยานิพนธ์) ภาคปกติ จำนวน 5 คน โควตา จำนวน 5 คน

     แผน ก แบบก2 โครงการพิเศษ จำนวน 20 คน  

การคัดเลือกเข้าศึกษา

      1. ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์

      2. ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผ่าน หรือไม่ผ่านก็ได้)

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

      วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562  คลิก https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2019r1/regis/intro

สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน

หลังสำเร็จการศึกษา  สามารถประกอบอาชีพ

     1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการควบคุมโรค ในหน่วยงานต่างๆ  ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     2. เป็นนักวิชาการสาธารณสุข   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

     3. เป็นนักวิจัยในหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน

     4.เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร 043-347057