หลักสูตรปริญญาเอก

จำนวน 3 หลักสูตร

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ 
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการะบาดและชีวสถิติ