การจัดการความรู้ในองค์กร | เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้

  • เอกสาร 1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอุดมศึกษา Problem–based Learning: Higher Education โดย ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • เอกสาร 2 เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น