ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการจัดทำสัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง(.pdf)

ดาวน์โหลดไฟล์(.doc)