ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจำปี 2559-2560 และแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2559

สำหรับสายวิชาการ

สำหรับสายสนับสนุน

สำหรับลูกจ้างประจำ

 

 

** กำหนดส่งภายในวันที่  5 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่ คุณกรุณา โสฬสจินดา หน่วยประเมินผลการปฏิบัติงาน