ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ประกาศ 1880/2560 กรณีจ่ายตรงค่าตอบแทนวิทยากรอย่างเดียว)

 ไฟล์แบบ .xlsx(ที่สามารถแก้ไขได้)
 ไฟล์แบบ .xlsx(ที่สามารถแก้ไขได้)