ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจำปี 2559-2560 (UPDATE 28 มิ.ย. 60)

สำหรับสายวิชาการ

สำหรับสายสนับสนุน

สำหรับลูกจ้างประจำ