ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แนวปฏิบัติด้านพัสดุ และแบบฟอร์มเบิกจ่ายการเงินพัสดุ

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างเอกสาร (ไฟล์.doc)


  1. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
  2. ตัวอย่าง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  3. ตัวอย่าง รายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่าย (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

ประกาศ/ระเบียบ/หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์.pdf)