งานยุทธศาสตร์ (Strategy Section)

 หน่วยบริการวิชาการและวิจัย (่Academic Service and Research Unit)
    karuna  

   orawan

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นางกรุณา  โสฬสจินดา
รก. หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email  : 
karbud@kku.ac.th
โทร  :  44589

 
นางสาวอรวรรณ   ดีสุรกุล
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42825

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826
 
นางนุชจรี   นรินยา
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826
    yuwadee  

   sudawadee

 
 
   
นางยุวดี   เพชระ
ห้องสมุด
Email  :  tyuwad@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
นางสุดาวดี   ชัยเดชทยากุล
ห้องสมุด
Email  : 
sudsri@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
 
 
 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Unit)
    putsadee  

   

 

     

 

     

นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44582

 
 
 
 
 
 
 ธุรการสาขาวิชาฯ (Department of Administration)
    supanan  

   sirapop

 

   kumrai

 

   ladda

นางศุภานัน  พรมขอนยาง
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขฯ
Email  : supanpro
 @kku.ac.th
โทร  :  42860

 
นายสิรภพ  ฝอยทอง
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขฯ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42842

 
นายกำไร  สิมเสน
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขฯ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42886
 
นางรัดดา  ปิติ
สาขาวิชาวิทยาการระบาดฯ
Email: raddpi@kku.ac.th
โทร  :  42873
    arunrat  

   pitul

 

   sopita

   
นางสาวอรุณรัตน์  ศิลารัตน์
สาขาวิชาวิทยาการระบาดฯ
Email  :  aroosi@kku.ac.th
โทร  :  42868
 
นายไพทูลย์  น้อยวังหิน
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
Email  : npitoo
@kku.ac.th
โทร  :  42858
 
นางสาวโสภิตา  คลังพระศรี
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
Email  : sopikl
@kku.ac.th
โทร  :  42858