งานยุทธศาสตร์ (Strategy Section)

 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ (่Unit)
    sorasak  

   karuna

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นายศรศักดิ์  อุระ
รก.หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email  :  usorasak
@kku.ac.th
โทร  :  42823

 
นางกรุณา  โสฬสจินดา
วิจัยและบริการวิชาการ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44589

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826
 
นางนุชจรี   นรินยา
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826
      

   

 
 
   
นางรัดดา   อุ่นจันที
ห้องสมุดคณะ
Email  : radunc
@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
 
 
 
 
 
 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Unit)
    nichapa  

   chunya

 

 

 

     

นางณิชาภา   ตาริชกุล
 แผน/งบประมาณ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42824
 
นางสาวชัญญา   แสงสุริยา
 ประกันคุณภาพการศึกษา
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44592
 
 
 
 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร (Unit)
    sorasak  

   kritsakorn

 

    ekkarit

 

     

นายศรศักดิ์   อุระ
หน่วยเทคโนโลยีฯ
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายกฤษกร   ดีสุรกุล
หน่วยเทคโนโลยีฯ
Email  :  dkissa@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร
หน่วยเทคโนโลยีฯ
Email  :  ekkapa@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (Unit)
    putsadee  

   

 

     

 

     

นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44582