งานวิชาการ (Academic Section)

 หน่วยผลิตบัณฑิต
    orawan     kiattisak  

   tirada

 

      supanan

นางอรวรรณ   ดีสุรกุล
รก.หัวหน้างานวิชาการ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42825

  นายเกียรติศักดิ์   เกวใจ
หน่วยผลิตบัณฑิต
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44580

 
 นางสาวธิรดา   บุญทองแพง
หน่วยผลิตบัณฑิต
Email  :  tirabo@kku.ac.th
โทร  :  42814
 
 นางศุภานัน   พรมขอนยาง
หน่วยผลิตบัณฑิต
Email  :  supanpro@kku.ac.th
โทร  :  42813
 arunrat  sirapop    kumrai   nichapa
 นางสาวอรุณรัตน์  ศิลารัตน์
หน่วยผลิตบัณฑิต
Email  :  aroosi@kku.ac.th
โทร  :  44593
 นายสิรภพ   ฝอยทอง
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ
Email  :  srirapop@kku.ac.th
โทร  :  42842
 
 นายกำไร   สิมเสน
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ
Email  :  skumra@kku.ac.th
โทร  :  42886
 
 นายณิชาภา   ตาริชกุล
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ
Email  :  tsupap@kku.ac.th
โทร  :  42886
sopita pitul        
 นางสาวโสภิตา  คลังพระศรี
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
Email  :  sopikl@kku.ac.th
โทร  :  42858
 นายไพทูลย์   น้อยวังหิน
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
Email  :  npitoo@kku.ac.th
โทร  :  42858
 
 
 
 
 หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   pornpimol  

   

 

      

 

      

นางพรพิมล   คะโยธา
หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
Email  :  porkay@kku.ac.th
โทร  :  42812