งานวิชาการ (Academic Section)

 หน่วยทะเบียนและบัณฑิตศึกษา (Registration and Graduate Studies Unit)
    kuson     kiattisak  

   tirada

 

   

 
นางกุศล   รักญาติ
รก. หัวหน้างานวิชาการ
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42811
  นายเกียรติศักดิ์   เกวใจ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44580

 
 นางสาวธิรดา   บุญทองแพง
หน่วยทะเบียนฯ
Email  :  tirabo@kku.ac.th
โทร  :  42814
 
 
 
 หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการและกายภาพ (Academic Development Support and Facilities Services Unit)
    teppamorn  

   kuson

 

    niyom

     praman
นายเทพภมร   คำสอง
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  thekam@kku.ac.th
โทร  :  42892
 
นางกุศล   รักญาติ
หน่วยส่งเสริมฯ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42811
 
นายนิยม   เกิดบ้านเป้า
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  niyoka@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายประมาณ   บุตรภูมิ
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  : 
prabut1@kku.ac.th
โทร  :  44579
   kritsakorn  

   ekkarit

 

    aroon

       
นายกฤษกร   ดีสุรกุล
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  dkissa@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  ekkapa@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายอรุณ  บุวคำภา
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  
@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
 
 หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า (Student Development and Alumni Unit)
    pornpimol  

   

 

      

 

      

นางพรพิมล   คะโยธา
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
Email  :  porkay@kku.ac.th
โทร  :  42812