สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์

1. ประวัติการศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) การศึกษาระดับปริญญาเอก  ปริญญา Doktor Der Technischen Wissenchaften จาก University of Innsbruck, Austria

4) การศึกษาหรืออบรม หรือวิทยฐานะทางวิชาการอื่น ๆ

-  Post Grad Dipl. (in Sanitary Engineering) IHE. Delft, The Netherland

-  Certificate “Training Program in Water and Waste Water Treatment Plant Operation” Foundation de L’eau, Limoges, France

2. ผลงานทางวิชาการ

1) ผลงานวิจัยเคยตีพิมพ์ ผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง

-  โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย

-  Heavy Metals Precipitation of Laboratory Wastewater Khon Kaen University, Khon Kaen, Northeast Thailand

-  การคัดเลือกที่ตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธี AHP Site Selection of Municipal Solid Waste Transfer Station by AHP.

-  การศึกษาศักยภาพในการใช้มูลไก่ มูลวัวและมูลสุกรเป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน

2) ตำรา เคยแต่งหรือร่วมแต่งตำรา รวมทั้งสิ้น 2  เรื่อง ระบุตำราที่สำคัญและปี

-  แนวทางการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชนอย่างเหมาะสม  ปี 2541

-  เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง “การจัดการมูลฝอย” ใช้ในการสอนวิชา 512 411 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)

3) บทความทางวิชาการที่สำคัญ

-  การกำจัดขยะด้วยวิธีรีไซเคิลเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม.ปี 2548

3. สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

-  พ.ศ. 2537  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-  พ.ศ. 2537  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและพัฒนา

-  พ.ศ. 2537-2539  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

-  พ.ศ. 2548  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

-  พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  ตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 4. ผลงานอื่นๆ ที่สำคัญทางสังคม

1) เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ใช้เวลาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประมาณ เดือนละ 6-10 ชั่วโมง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1627/2543 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2543

2) เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือเทศบาลตำบลน้ำพองที่ ขก.7401/317 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542

3) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ตามหนังสือเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูที่ นภ.5202/142 ลงวันที่ 27 มกราคม 2542

4) เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือเทศบาลตำบลท่าบ่อที่ นค.61001/154 ลงวันที่ 29 เมษายน 2542

5) เป็นที่ปรึกษาโครงการวางแผนการจัดการมูลฝอยและออกแบบก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยสุขาภิบาลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือสุขาภิบาลในเมืองที่ นม.61101/31 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542

6) เป็นที่ปรึกษา ปรับปรุงแบบรายละเอียดประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม แห่งที่ 2  เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัด สกลนคร ตามหนังสือ สน 52705/810 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548

7) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบเบื้องต้น ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดตามหนังสือ รอ 52402/312 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548

8) เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือเชิญที่ นม 61104/692 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548

9) เป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาล อบต. และหน่วยงานต่างๆ  ในหัวข้อ

-  การเก็บรวบรวมมูลฝอย

-  การจัดการและการกำจัดมูลฝอย

-  การนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

-  การควบคุมการดำเนินการระบบจัดการมูลฝอย

-  การจัดการน้ำเสียในชุมชน

-  การจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

......................................................................................................................................................................................