สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ

1. ประวัติการศึกษา

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2523

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   พ.ศ.2525

1.3 Certificate in Occupational Health สถาบัน Occupational Medicine (Institute fur Arbeitmedizine)
Free University  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  ระหว่าง พฤษภาคม  2528 ถึง ตุลาคม  2529


2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 หนังสือ

2.1.1 กาญจนา นาถะพินธุ. อาชีวอนามัย. คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.

2.1.2 กาญจนา นาถะพินธุ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. ศิริชัยการพิมพ์, ขอนแก่น, 2542.  

2.1.3 กาญจนา นาถะพินธุ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2551.

2.1.4 คู่มือการสร้างเสริมความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน (2546) (ผลจากโครงการวิจัย“การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.).

2.1.5 กาญจนา นาถะพินธุ. “อันตรายจากการประกอบอาชีพและการประเมินความเสี่ยง”. ในคู่มือการทำงานเพื่อความปลอดภัย  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6, 2549. 

2.2  ผลงานวิจัย 

2.2.1  R. Ludersdorf, G. Skulsuksai, L. Khoury, G. Schacke (1985).  Bestimmung von Antimon im  Blut. (The Determination  of Antimony in Blood.). Zentralblatt  Vol35 October 1985,314-316.

2.2.2  กาญจนา นาถะพินธุ, สมชาย  นาถะพินธุ.  (2535).  ปัญหาเสียงรบกวนในชุมชนเมืองขอนแก่น. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. ณ.ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า  ลาดพร้าว  วันที่ 28-30 เมษายน 2535,  327-335.

2.2.3  สมชาย  นาถะพินธุ, กาญจนา นาถะพินธุ . (2535).   พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผักอำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 3(4), 303-309.

2.2.4 กาญจนา  นาถะพินธุ, สมชาย  นาถะพินธุ, ปรีชา  กิจวัฒนชัย, ประเสริฐ  ถาวรดุลสถิตย์, กิ่งแก้ว  เกษโกวิท.   (2542). การสำรวจประมวลสถานการณ์เบื้องต้นเรื่องการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.     วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 22(1), 75-84.

2.2.5 บุญรักษ์  นวลศรี, กาญจนา  นาถะพินธุ.  (2542). สภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมและฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ที่ตำรวจจราจรได้รับในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (3) , 15-28.

2.2.6 กาญจนา  นาถะพินธุ, สมชาย  นาถะพินธุ, ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, จารุวรรณ นิพพานนท์. (2542). ปัญหาสุขภาพจากการทำงาน และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ของชุมชนชนบทอีสาน. วารสารวิจัย มข. 4 (2),  99-108.

2.2.7 ปรีชา  กิจวัฒนชัย, คมคาย  กิจวัฒนชัย, กาญจนา  นาถะพินธุ, ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม, โชคชัย  สุวรรณโพธิ์. (2542). การศึกษาวิธีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2. วารสารวิจัย มข. 4 (1), 78-83.

2.2.8 จินดาวัลย์  วิบูลย์อุทัย, กาญจนา  นาถะพินธุ, สุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา. (2544). การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสภาพการทำงานของเตาเผาศพในฌาปนสถานเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 1 (2), 87-97.

2.2.9 ภานุวัฒน์  จึงศรีพิษณุ, กาญจนา นาถะพินธุ, เฟื่องฟ้า  กาญจโนภาส. (2545). ปริมาณความเข้มของแสงสว่างในห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น.  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 2 (1) , 37-45.

2.2.10 ปฐม จูจันทร์, กาญจนา นาถะพินธุ, ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, วัชรี คุณกิตติ. (2545). ประสิทธิภาพยาทากันยุงในรูปแบบเจลจากน้ำมันหอมระเหยแมงลักและน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูด. ในการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  22 ม.ค., 73-79.

2.2.11 กาญจนา  นาถะพินธุ และคณะ. (2546). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารวิจัย มข, 8 (2) , 32-40.

2.2.12 กาญจนา  นาถะพินธุ และคณะ.  (2547). การจัดการด้านกากของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารวิจัย มข. 9 (1), 29-38.

2.2.13 กาญจนา  นาถะพินธุ, ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม, บัณฑิต ปิยะศิลป์.(2547).  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช : กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  เอกสารวิชาการเผยแพร่ในห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).

2.2.14 ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม, กาญจนา  นาถะพินธุ, วรรณภา  อิชิดะ, จริยา  อินทรรัศมี.(2548). การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. วารสารวิจัย มข,  10 (1), 87-96.

2.2.15 ศิริวรรณ  สุรไพฑูรย์, ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ. (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์และกรรมวิธีที่ดีในการผลิต. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ  , 113-122.

2.2.16 กาญนิถา ครองธรรมชาติ กาญจนา นาถะพินธุ สมชาย  ดารารัตน์  ทวีศักดิ์  หอมดอกไม้ สุมลรัตน์  นิ่มกิ่งรัตน์. (2549). ประสิทธิภาพของการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยระบบแอนแอโรบิกไมเกรทติ้งแบลงค์เก๊ตรีแอคเตอร์. เอกสารการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย: 8-10  มีนาคม ณ.โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ.

2.2.17 นันทิยานี  แก้วเรือง  กาญจนา  นาถะพินธุ. (2549). สภาพปัญหาควันดำจากรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา), 6(1), 100-112.

2.2.18 อนงค์  หาญสกุล กาญจนา นาถะพินธุ  เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส. (2549). ปัญหาสุขภาพจากการทำงานในโรงานอุตสาหกรรมทอผ้าไหมพรม  จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา), 6(1) , 139-149.

2.2.19 บรรหาร ปรุงโพธิ์ กาญจนา นาถะพินธุ  ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม. (2549). ระดับกรดฮิพพูริคในปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานเคาะพ่นสีรถยนต์ในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เขตเทศบาลนครนครราชสีมา.วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา), 6(1) , 113-127.

2.2.20 โศรดา จินาพันธ์  กาญจนา นาถะพินธุ  ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม. (2549). ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบสาบเสือ ใบกระดุมทองเลื้อย และใบผักแครดเพื่อใช้เป็นสารฆ่าหอยเชอรี่. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  6(1) , 75-87.

2.2.21 วิรงรอง  สิงห์ยะบุศย์  กาญจนา  นาถะพินธุ  ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม. (2549)  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),6(1),  128-138.

2.2.22 ธนัสนี สมบูรณ์   กาญจนา นาถะพินธุ  กาญนิถา ครองธรรมชาติ  สมชาย ดารารัตน์. (2550). ประสิทธิภาพของระบบแอนแอโรบิกเกรทติ้งแบลงก์เก็ตร็อคเตอร์ในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. เอกสารประมวลผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6 วันที่ 7-9 มีนาคม 2550.

2.2.23 สุภาพร  ใจการุณ  กาญจนา นาถะพินธุ (2549). พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร:กรณีศึกษาบ้านบึงใคร่นุ่น ต.บึงเนียม จ.ขอนแก่น. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  6(ฉบับพิเศษ) , 139-148.

2.2.24 สุมิตรา รักสัตย์ กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). ปัญหาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเย็บรองเท้า ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน  21(ฉบับพิเศษ) พ.ค., 79-82.

2.2.25 นาวีน บุตรคำชิต กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง. วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน  21(ฉบับพิเศษ) มิ.ย.

2.2.26 อุมาพร ชาญครไชย กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหารในตลาดไนท์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู. วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน  21(ฉบับพิเศษ) มิ.ย.

2.2.27 จตุพร เลิศฤทธิ์ กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). การประเมินความเสี่ยงต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานทอผ้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. ชัยภูมิเวชสาร, 27(2) ส.ค.

2.2.28 ทวีชัย แป้นสันเทียะ กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). การประเมินอันตรายด้วยตนเองร่วมกับการให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกแตงร้าน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น.

2.2.29     เอมอร ปาสาทัง  กาญจนา นาถะพินธุ. (2550). การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในโทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาล. Srinagarind Medical Journal. 22 (4).

2.2.30 ณัชชา เจริญรุ่งเรือง กาญจนา นาถะพินธุ. (2551). พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติคแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. 3(5).

2.2.31 ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ พิเชษฐ โฉมเฉลา   กาญจนา  นาถะพินธุ. (2551). สภาวะแวดล้อมในการทำงานและภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, 15(4), 144-158.

2.2.32 กิ่งแก้ว เกษโกวิท วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี พรวิภา ดีศรี กาญจนา นาถะพินธุ  ประเสริฐ ถาวรดุลยสถิต.(2551). ชุมชนเข้มแข็งกับการแก้ปัญหายาเสพติด. วารสารสมาคมนักวิจัย.

2.2.33 Dariwan Settheetham  Ganjana Nathapindhu  Wongsa Laohasiriwong. (2008). The Problems of Pesticide Use and Interventions to Reduce Pesticide Risks of Thai Farmers. KKU Journal for  Public Health Research,  1(1), 51-60.

2.2.34 สมสมัย แพงดวง  กาญจนา นาถะพินธุ. (2552). ปริมาณฝุ่นละอองที่ผู้ปฏิบัติงานโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้านได้รับขณะปฏิบัติงาน. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 (3).

2.2.35 กมลพรรณ โคตรรมณี  กาญจนา นาถะพินธุ. (2552). สถานการณ์การเผาในที่โล่งและสภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 (3).

2.2.36 เพ็ญแข สุระเสนา กาญจนา นาถะพินธุ. (2552). ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  9(3) , 51-64.

2.2.37 รัตณา ธงยศ กาญจนา นาถะพินธุ. (2553). พฤติกรรมการดูแลเด็กในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย. วารสารวิชาการสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน 1 (พิเศษ).

2.2.38 นุสรา สาชำนาญ กาญจนา นาถะพินธุ. (2553). สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทำพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, 17(2), 72-81.

2.2.39 ศศิธร พิมพ์ชายน้อย กาญจนา นาถะพินธุ. (2553). สถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, 17(3), 40-52.

2.2.40 ธนวรรษน์  สำกำปัง กาญจนา นาถะพินธุ. (2553).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  6  ขอนแก่น, 17(4). 

2.2.41 โชติกา รถน้อย กาญจนา นาถะพินธุ. (2553).  สิ่งคุกคามและภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  6  ขอนแก่น, 17(3), 83-91.

2.2.42 วิตรา สุทธิปัญโญ กาญจนา นาถะพินธุ. (2553). สภาวะสุขาภิบาลอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น.วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  6  ขอนแก่น, 17(3), 53-63.

2.2.43 นิสา เกสร  กาญจนา นาถะพินธุ. (2553). ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  10(4), 97-106.

2.2.44 Mr.Amphayvong SAYACHACK  Ganjana Nathapindhu.(2010).Factors Affected to Muscular Pian and Occupation Injuries of Nurse Sathatrirat Hospital Lao PRD. Lao People ,s Democratic Republic, December.

2.2.45 กุสุมาลย์  ชมโคกกรวด กาญจนา นาถะพินธุ.(2554). ชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคาม ฉบับที่ 3พย.53-มค. 54.

2.2.46 กาญจนา นาถะพินธุ ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม  กิ่งแก้ว เกษโกวิท  . (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง. วารสารวิจัย มข.  16 (4), 408-415.

2.2.47 วรางคณา  ชวรราช กาญจนา นาถะพินธุ. (2554). ความแตกต่างของอากาศ ตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 4(3) .

2.2.48     ทิวากรณ์ ราชูธร   กาญจนา นาถะพินธุ.   (2554).สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 4(3) .

2.2.49 จินต์จุฑา แสงเพชร   กาญจนา นาถะพินธุ.   (2554). การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 4(3) .

2.2.50 ประวัตร์ จันเทพา กาญจนา นาถะพินธุ. (2555).สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 5(1) .

2.2.51 รัชนีกร กระจงกลาง กาญจนา นาถะพินธุ. (2555).สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  12(1) .

2.2.52 ศิริพร ศรีเทวิณ กาญจนา นาถะพินธุ. (2555).การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลขนาดที่แตกต่างกัน. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา),  12(1)

2.2.53 คมสันต์ แรงจบ กาญจนา นาถะพินธุ. (2555).การกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้งย่าง. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 5(2) .

2.2.54 พรรณี นันทะแสง กาญจนา นาถะพินธุ. (2555). ปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 5(3) .

2.2.55 ชาญชัย เจริญสุข กาญจนา นาถะพินธุ. (2555). ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 5(3) .

2.2.56 Panomphanh Mahaphonh  Gajana Nathapindu. (2012). Bacterial Contamination in Intensive care unite of a Hospital in Veintiane Capital Lao PRD.Lao Medical Journal. December .

2.2.57 ณิชาพัฒน์ ภู่หาญ กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 6(3) .

2.2.58 อุไรวรรณ สืบซุย กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคาม, 10(3).

2.2.59 เทิดศักดิ์ ศรีอ่อน กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนโนนสังและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคาม, 10(3).

2.2.60 จิราพรรณ กลางคาร กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 24(1) .

2.2.61 บุญญิสา แสงจันทร์ กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 6(4) .

2.2.62 นิรันดร์ ยกภาษี กาญจนา นาถะพินธุ. (2556). การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียงแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิวารสารวิชาการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา, 19(3) .

2.2.63 ทองปักษ์ ดอนประจำ กาญจนา นาถะพินธุ. (2557). การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของคนงานทออวนในระบบและนอกระบบ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 11(1) .

2.2.64 วรชาติ พรรณะ กาญจนา นาถะพินธุ. (2557). สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 11(1) .

3. สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

พ.ศ. 2536 – 2540  รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2540 - 2544  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน  ประธานบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2548 - 2556  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  รองประธานบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

4. ผลงานอื่นๆที่สำคัญและงานสังคม

4.1 รับผิดชอบจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security:Crisis  and Opportunity”สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2554

4.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ “การจัดทำร่างมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน” จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  2547

4.4 เป็นคณะทำงานระดับภาคของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต ”  โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการ 3 ปี  พ.ศ.2548-2550

4.5 เป็นอาจารย์สอน วิชา Environmental and Occupational Health ให้กับนักศึกษาลาว ในหลักสูตร Master of Public Health Program  ที่ Faculty of Medical Sciences , National University of Laos  ตั้งแต่ พ.ศ.2548-ปัจจุบัน 

4.6 เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการเหตุรำคาญ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เอกชน และ NGO (มูลนิธิผู้หญิงของประเทศไทย และประเทศลาว)

4.7 เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารของกระทรวงแรงงาน

4.8 เป็นอาจารย์ผู้ออกข้อสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม  มอบหมายให้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นคณะทำงานกลางและประสานงาน

4.9 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร (มคอ.7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน

.................................................................................................................................................................................