สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

Department of Epidemiology and Biostatistics

naow

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
Asst. Prof. Naowarat  Maneenin

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42872, Fax. 0-4336-2075 

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ
Assoc. Prof. Bandit  Thinkhamrop

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 44576 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.พงษ์เดช  สารการ
Assoc. Prof. Dr. Pongdech  Sarakarn

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42875 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.นิคม  ถนอมเสียง
Asst. Prof. Nikom  Thanomsieng

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42876 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส
Asst. Prof. Dr. Chetta  Ngamjarus

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42878

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริพร  คำสะอาด
Assoc. Prof. Dr. Siriporn  Kamsa-ard

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42880

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม
Assoc. Prof. Dr. Porjai  Pattanittum

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42877 

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.เลิศชัย  เจริญธัญรักษ์
Assoc. Prof. Dr. Lertchai  Charerntanyarak

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42870 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.พรนภา  ศุกรเวทย์ศิริ
Asst. Prof. Dr. Pornnapa  Suggaravetsiri

Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42871 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล
Asst. Prof. Dr. Chananya  Jirapornkul

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42869

ประวัติและผลงาน

Supot-1

ผศ.ดร.สุพจน์  คำสะอาด
Asst. Prof. Dr. Supot  Kamsa-ard

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42884

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ศิวานนท์  รัตนะกนกชัย
Lecturer. Siwanon  Rattanakanokchai

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42881 

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.ประภัสรา  ศิริกาญจน์
Dr. Prapassara  Sirikarn

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42874

ประวัติและผลงาน

นางรัดดา  ปิติ
Mrs. Radda  Piti

ปฏิบัติงานธุรการสาขาวิชาฯ
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42873, Fax. 0-4336-2075
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.อรุณรัตน์  ศิลารัตน์
Miss Aroonrut  Silarut

ปฏิบัติงานธุรการสาขาวิชาฯ
Tel. 0-4334-7372, 0-4342-4820, ต่อ 42868
Fax. 0-4342-4821, 0-4336-2075
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.