สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Department of Public Health Administration, Health Promotion, and Nutrition

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา
Assoc. Prof. Dr. Chanaphol Sriruecha

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42839
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

รศ.เบญจา มุกตพันธุ์
Assoc. Prof. Benja Muktabhant

 E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42866
Fax. 0-4342-4821

 

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์
Asst. Prof. Dr. Suwalee Lowirakorn

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42864
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย
Asst. Prof. Dr. Nitchatorn Panomai

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42865
Fax. 0-4342-4821


ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา
Asst. Prof. Dr. Pattara Sanchaisuriya

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42863
Fax. 0-4342-4821 

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
Assoc. Prof. Pissanu Uttamavatin

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42861
Fax. 0-4342-4821

อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง
Dr. Ratthaphol Kraiklang

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42867
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช
Dr. Pornpimon  Chupanit

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42860
Fax. 0-4342-4821

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน
Assoc. Prof. Dr. Prachak Bouphan

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42839
Fax. 0-4342-4821

รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Wongsa  Laohasiriwong

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42837
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา
Dr. Surachai  Phimha

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42834
Fax. 0-4342-4821

รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ
Assoc. Prof. Dr. Pannee  Banchonhattakit

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42887
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.รุจิรา  ดวงสงค์
Asst. Prof. Dr. Rujira  Duangsong

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42889
Fax. 0-4342-4821 

รศ.ปาริชา  นิพพานนทน์
Assoc. Prof. Paricha  Nippanon

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42888
Fax. 0-4342-4821

ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย
Asst. Prof. Dr. Kesinee  Saranrittichai

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44586

Fax.0-4342-4821

อาจารย์ ดร.นาฏนภา  ปัดชาสุวรรณ์
Dr. Natnapa  Padchasuwan 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44590
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

นายสิรภพ ฝอยทอง
Mr. Siraphob  Fhoithong 

E-mail : -
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42842
Fax. 0-4342-4821

นางศุภานัน พรมขอนยาง
Mrs. Supanan  Promkhonyang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: Administrative Officer 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42860
Fax. 0-4342-4821


นายกำไร สิมเสน
Mr. Kumrai  Simsan

 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 081-9745919, 0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821

สื่อที่ผลิตโดยสาขาวิชาฯ 

ผู้ดูแลสื่อ : สิริรัตน์ นันทพันธ์, เบญจา มุกตพันธ์
Tel. 0-4336-2074, 0-4342-4820, ต่อ 42860