สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Department of Public Health Administration, Health Promotion, and Nutrition

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
Asst. Prof. Dr. Ratthaphol  Kraiklang

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42867
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

wongsa-2

ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
Prof. Dr. Wongsa  Laohasiriwong

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42837
Fax. 0-4342-4821 

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.สุรชัย  พิมหา
Asst. Prof. Dr. Surachai  Phimha

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42834
Fax. 0-4342-4821

อ.ดร.นพรัตน์  เสนาฮาด
Dr. Nopparat  Senahad

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 091-861-2724
Fax. 0-4342-4821

 

Nakarin-1

อ.ดร.นครินทร์  ประสิทธิ์
Dr. Nakarin  Prasit

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42842
Fax. 0-4342-4821

ผศ.ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
Asst. Prof. Dr. Natnapa  Heebkaew Padchasuwan 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44590
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย
Asst. Prof. Dr. Nitchatorn  Panomai

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42865
Fax. 0-4342-4821


อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช
Dr. Pornpimon  Chupanit

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42860
Fax. 0-4342-4821

นายกำไร สิมเสน
Mr. Kumrai  Simsan

 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 081-9745919, 0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821

nichapa

นางณิชาภา  ตาริชกุล
Mrs. Nichapa  Tarichkul

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.  0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821