สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Department of Public Health Administration, Health Promotion, and Nutrition

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
Asst. Prof. Dr. Ratthaphol  Kraiklang

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42867
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

wongsa-2

ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
Prof. Dr. Wongsa  Laohasiriwong

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42837
Fax. 0-4342-4821 

ประวัติและผลงาน

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน
Assoc. Prof. Dr. Prachak  Bouphan

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42839
Fax. 0-4342-4821 

ผศ.ดร.สุรชัย  พิมหา
Asst. Prof. Dr. Surachai  Phimha

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42834
Fax. 0-4342-4821

อ.ดร.นพรัตน์  เสนาฮาด
Dr. Nopparat  Senahad

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 091-861-2724
Fax. 0-4342-4821

 

Nakarin-1

อ.ดร.นครินทร์  ประสิทธิ์
Dr. Nakarin  Prasit

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42842
Fax. 0-4342-4821

Makarapan

อาจารย์ ดร.มกราพันธุ์  จูฑะรสก
Dr. Makarapan  Jutarasaga

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821

 

ผศ.ดร.รุจิรา  ดวงสงค์
Asst. Prof. Dr. Rujira  Duangsong

 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42889
Fax. 0-4342-4821 

 

รศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย
Assoc. Prof. Dr. Kesinee  Saranrittichai

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44586

Fax.0-4342-4821

 

รศ.ดร.ปาริชา  นิพพานนทน์
Assoc. Prof. Dr. Paricha  Nippanon

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42888
Fax. 0-4342-4821

ผศ.ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
Asst. Prof. Dr. Natnapa  Heebkaew Padchasuwan 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 44590
Fax. 0-4342-4821

ประวัติและผลงาน

รศ.เบญจา มุกตพันธุ์
Assoc. Prof. Benja Muktabhant

 E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42866
Fax. 0-4342-4821

 

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย
Asst. Prof. Dr. Nitchatorn  Panomai

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42865
Fax. 0-4342-4821


รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
Assoc. Prof. Pissanu  Uttamavatin

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42861
Fax. 0-4342-4821

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช
Dr. Pornpimon  Chupanit

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42860
Fax. 0-4342-4821

นายสิรภพ ฝอยทอง
Mr. Siraphob  Fhoithong 

E-mail : -
Tel. 0-4342-4820 ต่อ 42842
Fax. 0-4342-4821

นายกำไร สิมเสน
Mr. Kumrai  Simsan

 

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 081-9745919, 0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821

nichapa

นางณิชาภา  ตาริชกุล
Mrs. Nichapa  Tarichkul

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.  0-4342-4820 ต่อ 42886
Fax. 0-4342-4821


 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ