ประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

 

**หมายเหตุ  - นักศึกษา และ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงทะเบียนฟรี!

                     - ขอให้ส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 นี้