ประชุมวิชาการ เรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)

 

* กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   หรือช่องทาง E-mail ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ  โทร.081-7171798