ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 “การประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2: การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า” (ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 2561)

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  ๔๐  ปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ประจำปี  2561


   ภายใต้ชื่อโครงการ “การประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2:  การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า” (The 2nd National and International conference on Health Challenge in sustainable Development Goals (SDGs): Universal Health Coverage”

  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

..


    ** ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://redcap.kku.ac.th/nichc2/

หรือสแกน QR Code เข้าด้วยโทรศัพท์มือถือ