สโมสรสาธารณสุขวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • วิดีโอเสวนา การจัดการสโมสรสาธารณสุขวิจัยให้มีคุณค่าและยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วิดีโอการเสวนา “นวัตกรรมวิจัยด้านสาธารณสุข” ในหัวข้อ “ทำอย่างไร? ได้บทความวิจัยใน 3 วัน” 
    โดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ และคณะฯ