ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ทราบทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong