ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ และจัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม หลังจากการเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 แล้ว สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทบุคลากรของคณะฯเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้ว สโมสรนักศึกษา ยังได้จัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม (อาหาร 4 ภาค และอาหารนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของทุกภาค เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และยังเป็นเวทีให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนด้านโภชนาการอีกด้วย