ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการวิจัย ซึ่งมีผู้แทนจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกัน ยังมีนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ขณะนั้นเข้าพบรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว