ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ IFDS 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จาก 4 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The University of Tulsa Oklahoma, Hawaii Pacific University, Winston-Salem State University และ New Mexico Highlands University ภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์จากต่างประเทศ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสุขภาพด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศไทย รวมถึงแพทย์ทางเลือก ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นพิเศษ