ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะ การแสดงการคัดแยกขยะ และมีบูธนิทรรศการให้เยี่ยมชมอีกด้วย ‘Connecting People with Nature. I'm with Nature’

เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว