ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ Wisdom to the Future"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย 8 สถาบัน "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 3 Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมมีขึ้น 2 วัน ระหว่าง 15-16 มิถุนายน 2560 นี้

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร และ ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว