ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมออกแบบระบบการจัดการของเสีย ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อม ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมประชุมหารือ ให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบระบบการจัดการของเสีย อาคารจุฬามณีย์ วัดศรีนวล ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาอบรมพระวินัยทั้งแผนกธรรม-บาลี และสามัญ พร้อมทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ