ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ