ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีและบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH และบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 และได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง"การจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบอบไอน้ำ AUTO CLAVE" เป็นการจัดการขยะติดเชื้อโดยไม่นำขยะออกจากพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ บรรยายพิเศษ เรื่อง "เหลียวหน้าแลหลังแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ