ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี และ เวลา 9.00 น. ในวันเดียวกันนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพชร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ