ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อาคันตุกะ จาก Health Polytechnic of Ministry of Health

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Prof. Frank Peter Schelp อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Health Polytechnic of Ministry of Health จากเมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนิเซีย จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการเข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต วิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 และได้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ในครั้งนี้ได้เดินทางมาหารือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการสานความร่วมมือด้านโภชนาการ และได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน   

 รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ