ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายโดย Mr. Hu Jianhua รองผู้อำนวยการ Party School of CPC Guangxi Zhuang Autonomous Region Committee / Guangxi Administration Institute ประเทศสาธารณรัฐประชนจีน

ขาวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ