ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Dr. Vanphanom Sychareun คณบดีคณะหลังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาการระบาด และหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ เข้าหารือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ