ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ต้อนรับผู้แทนจาก เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Sandra B. Tempongko, Team Leader and Deputy Coordinator, Dr. Ophelia M. Memdoza, Consultant, Network และ Ms. Mildred Publico, Research Associate ซึ่งผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED ได้สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี และบุคคลการสายผู้สอนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์, อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาตรี อย่างละ 1 คน ในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานคณะภายใต้กรอบความร่วมมือของการเป็นสมาชิก โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network : THOHUN) สอบถามความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากที่คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ แนวทางที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประเมินสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ก่อนการดำเนินงาน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นด้านกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับเครือข่ายต่อไปในอนาคต 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์