ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในยุคอาเซียนภิวัฒน์" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในยุคอาเซียนภิวัฒน์ "  ณ ห้องประชุมอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

การสัมมนา ดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่า การสังคมไทยในปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าจึงไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น และในปัจจุบันการขาดแคลนกำลังคนด้านสาธารณสุขกลับกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสุขภาพ โดยในยุคอาเซียนภิวัฒน์ทำให้สถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถปฎิบัติงานวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตรงตามความต้องการของสังคม และร่วมสร้างระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน การสัมมนาดังกล่าว มีวิทยากรร่วมอภิปราย ได้แก่ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.) ดำเนินรายการโดย คุณสุคนธ์ เจียสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย)

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนว่า “กระทรวงสาธารณสุขเน้นในการสร้างนำซ่อม แต่ไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนให้กับนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์  สถาบันที่ผลิตนักวิชาการสาธารณสุขต้องการการสร้างกติกาที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่เรารอคอยให้เกิด การปฏิรูปต้องมีความชัดเจน นโยบายที่ชัดเจนด้านกำลังพลเป็นเรื่องที่สำคัญ"

 

หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (THAIPHEIN) ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

ผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Assoc. Prof. Bennett Trude, Department of Maternal and Child Health and Co-chair of UNC Chapel Hill Institutional Review Board and Mr. Steven Dale, Asia Programs Director, UNC Study Abroad Office ซึ่งเดินทางมาเจรจาและหารือเรื่องการนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ หารือเรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยน ที่พัก การเดินทาง และได้นำคณะดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย

 

 

 

ผู้บริหาร University of West of England เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ต้อนรับ Prof. Kath Ross , Associate Dean - International and Partnerships, Faculty of Health and Life Sciences และ Prof. Ray PriestInternational Development - SE Asia, University of West of England ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือในอนาคต Prof. Kath Ross ได้นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งได้จัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสานความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ เลขานุการคณะ และบุคลากร  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก กรณีศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น สุรินทร์ และยะลา จำนวน 7 คน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การประสานงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงาน วันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ นายอณัชปกร สาระรัตน์ เลขานุการคณะฯ นำบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ และจัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม หลังจากการเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 แล้ว สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทบุคลากรของคณะฯเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้ว สโมสรนักศึกษา ยังได้จัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม (อาหาร 4 ภาค และอาหารนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของทุกภาค เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และยังเป็นเวทีให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนด้านโภชนาการอีกด้วย