ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงาน วันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ นายอณัชปกร สาระรัตน์ เลขานุการคณะฯ นำบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ และจัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม หลังจากการเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 แล้ว สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทบุคลากรของคณะฯเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้ว สโมสรนักศึกษา ยังได้จัดงานอาหารเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม (อาหาร 4 ภาค และอาหารนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของทุกภาค เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และยังเป็นเวทีให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนด้านโภชนาการอีกด้วย