^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

การรับเข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ สาขาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เทียบเท่า

2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขสาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ต้องสมัครสอบและเข้ารับการสอบคัดเลือกที่คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

3. ระบบการศึกษา

มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบดังนี้

3.1 ภาคปรกติ  จัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ - ศุกร์ รวม 4 ภาคการศึกษาปรกติ(2 ปีการศึกษา)

3.2 โครงการพิเศษ จัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ - อาทิตย์ รวม 6 ภาคการศึกษา(4 ภาคการศึกษปกติ และ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

4. ระยะเวลาการศึกษา

4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

4.2 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

5. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

6. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

 

Copyright © 2013. Bachelor of Public Health Program Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg