ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ประธานคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 “การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถีจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นประธานฝ่ายชุมชน นำผู้นำชุมชน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โดยได้แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และคณาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วม โดยในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหานำไปสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการต่อไป

ภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และคณะ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเชิญวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 และข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อออกไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้แง่คิดในการออกไปรับใช้สังคม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และมีโอกาสได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและการแสดงในงาน International Student Day 2017 

กิจกรรมตลอดสัปดาห์เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy เช่น การเรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และแพทย์แผนไทย กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักหอสมุด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy มีความร่วมมือทางวิชาการกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร มาโดยตลอด กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ได้จัดขึ้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 โดยมีนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้น นักศึกษาของคณะสาธรณสุขศาสตร์ ก็ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม คณะนักศึกษาเวียดนามที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนาน ของทั้งสองสถาบัน

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2560 “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นที่ 38”

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมคณะสาธารณสุขศาสตร์” ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรักความผูกพันต่อสถาบัน และสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของนักศึกษาใหม่เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

โดยในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร,กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมสันทนาสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างพี่กับน้องสายรหัส, การบำรุงต้นไม้สายรหัส และการแนะนำชุมนุมต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยถ่ายทอดจากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรม "Communication Skills for the master student"

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 16 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร หัวข้อ "Communication Skills for the master student" ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,โดย : Matcha Peagpituk

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ